Vilken information kvittot ska innehålla

Kvitto

Både Bokföringslagen och Mervärdesskattelagen reglerar vilken information en verifikation ska innehålla. Här går vi igenom vilken information ett kvitto ska innehålla i olika situationer.

Ifall du vill ha ett enklare sätt att hantera kvitton kan du testa Skovik: Gå till Skovik för att hantera kvitton »

Bokföringslagen om uppgifter ett kvitto ska innehålla

Enligt Bokföringslagen (5 kapitlet, 7 §) ska verifikationen eller kvittot innehålla uppgifter om:

 • när kvittot sammanställts,
 • när affärshändelsen inträffat,
 • vad den avser,
 • vilket belopp,
 • vilken motpart,
 • verifikationsnummer eller annan identifikation som hänvisar till den bokförda affärshändelsen.

Bokföringslagen säger också (5 kapitlet, 8 §) att uppgifter får utelämnas om det är förenat med svårigheter att låta uppgiften ingå i verifikationen och att ett utelämnande är förenligt med god redovisningssed. Med andra ord finns det tillfällen när ett kvitto inte behöver innehålla alla uppgifter som listats ovan.

De fall som inryms i bestämmelsen om utelämnande av uppgifter är, enligt Bokföringsnämndens vägledning, i första hand verifikationer som kommer från kassaregister, kassarapport eller andra handlingar som bara anger summan av de erhållna betalningarna vid kontanta försäljningar. Dessa transaktioner är oftast av mindre belopp och med en kundkrets som är anonym. Om uppgifterna finns att tillgå och kan infogas i verfikationen med inte allt för stor svårighet ska bestämmelsen tillämpas restriktivt.

Gå till Bokföringslagen Gå till BFN:s vägledning

Mervärdesskattelagen om vad kvitton ska innehålla

Förutom de uppgifter som Bokföringslagen kräver att verifikationen ska innehålla, reglerar Mervärdesskattelagen (5 kapitlet, 7 §) att fakturor dessutom ska innehålla bl.a. följande information:

 • säljarens momsregistreringsnummer,
 • säljarens och köparens namn och adress,
 • de omsatta varornas/tjänsternas mängd och art,
 • beskattningsunderlaget för varje skattesats (priset före skatt),
 • tillämpad mervärdesskattesats,
 • det mervärdesskattebelopp som ska betalas.

Liksom Bokföringslagen, ger även Mervärdesskattelagen utrymme för att utesluta viss information på verifikationen. Under följande förhållanden får du upprätta en så kallad förenklad faktura:

 • beloppet är mindre än 2000 kr,
 • eller det följer av handelsbruk i branschen eller administrativ praxis,
 • eller om de tekniska förutsättningarna för faktureringen gör det svårt att utfärda en fullständig faktura.

En förenklad faktura behöver inte innehålla alla uppgifter som en vanlig faktura, men ska minst innehålla följande:

 • fakturadatum,
 • identifiering av säljaren,
 • identifiering av typ av vara eller tjänst som levererats,
 • moms som ska betalas eller uppgift som gör det möjligt att räkna ut momsbeloppet.

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19940200.htm#K11P13S1